Lashgrip Strip Adhesive

Lashgrip Strip Adhesive - Dark -7GM

Lashgrip Strip Adhesive - Dark -7GM

Ardell False Eyelash Lashtite Adhesive has a longer lasting adhesive and is used...

332 415
Lashgrip Strip Adhesive - Clear -7GM

Lashgrip Strip Adhesive - Clear -7GM

Ardell False Eyelash Lashtite Adhesive has a longer lasting adhesive and is used...

332 415